top of page

Detective notice-board

Detektivní nástěnka

 

Na začátku tohoto procesu bylo a pořád je spousta otázek. Na otázky, které vznikají na základě snahy o sebepoznání se nedá jednoznačně odpovědět. Mým základním tématem této práce je rodina a otázky týkající se důsledků rodinných vztahů na naše podvědomí a vědomí. S tím souvisí řada dalších podotázek a podnětů k úvahám. Podobně zaměřená témata zpracovávám různými výtvarnými způsoby už několik let. Téma je mi stále otevřené a nabízí mnoho možností jak k němu přistupovat.

Rodina je společná zkušenost, která se týká většiny lidí a podvědomě nás ovlivňuje celý život. Můžeme ji tedy jen zkoumat a sebepoznávat se. K této práci jsem metodicky přistoupila výběrem z archivních fotografií a ten jsem doplnila rozhovorem. Formou koláže jsem zmapovala různé vizuální poznatky se snahou poodkrýt psychologické souvislosti a nebo podnítila diváka k přemýšlení. Studuji otisky, nebo jakousi nevědomou zkušenost kterou do nás rodina vložila během generací a snažím se je ve fotografiích vizualizovat v minimalistických detailech gest a momentů.

Vystavené fotografie jsou například kombinací mého fotoarchivu, rodinného alba, fotodokumentace z mého posledního projektu Vzorce/patterns, fotodokumentace z tanečního představení Phrasing the pain, které bylo na téma ztráty blízkého člověka atd. Dokumentovala jsem například dlouhodobě spolubydlící páry, hledala jsem podobnosti ve starém fotoalbu mých prarodičů a současném fotoarchivu. Ze sociální sítě facebook, tedy místě založeném na určité obazové sebeprezentaci jsem vyhledávala gesta, reprezentující vztah dvou lidí.

Při procesu výběru fotografií jsem postupovala způsobem volné asociace. Důležitý je pro mě v této práci rozpracovaný otevřený proces, který se může dál doplňovat. Vystavené fotografie, mají mezi sebou různé spojitosti a dohromady vytvářejí jeden obraz.

Celou instalaci doplňuje zvukový záznam z rozhovoru s mým strýcem, psychoanalytikem Slavojem Titlem. Rozhovor se týká vztahu rodiny a našeho podvědomí z pohledu vědy a to je další možný úhel nazírání na toto téma.

Fabiana Mertová 2015

bottom of page