top of page

Mirroring 

Mirroring/ Zrcadlení 07:01

(cz)

Koláž pohyblivého obrazu z found footage videa tematizuje sebepojetí, tj. „zrcadlení“ v rámci otázky seberealizace, sebelásky a osamělosti, představovaných světem internetu. Lidé zveřejňují tisíce video návodů – „loveyourself“ nebo videa poskytující řešení – jistý druh veřejné zpovědi. Zvířata sama sebe nepoznávají nebo vnímají svůj odraz jako nepřítele, stejně jako když se lidé dívají do zrcadla.

(en)

A moving image collage of found footage video represents the theme of self-perception, ‘mirroring’, within the problem of self-acceptance, self-love and loneliness as represented in the world of the Internet. People post thousands of video tutorials – ‘loveyourself’, and the videos serve as a remedy – a kind of public confession. Animals do not recognize each other or perceive their reflection as an enemy, just as humans look in the mirror.

bottom of page