top of page

Moments of process

Ve svém výstavním diplomovím projektu s názvem Momenty procesů představuji práci dvoukanálové video- instalace. Jako tématický a inspirační zdroj, jsem vycházela z textů psychologické odborné literatury. Konkrétně jsem pracovala s texty gestaltské terapie, tedy jejích návodů na psychoterapeutické experimenty, která je založena na principu dogma “teď a tady”. (Gestalt terapie často využívá experimenty a jiné kreativní techniky- práce s tělem, hlasem, psaním, kreslením). V tomto principu jsem sledovala podobnost s uměleckou performancí. Zajímalo mě pracovat s materiálem, který nemá s uměleckou formou nic společného, ale posunutím do performanční akce se tím otevírá možnost jiného náhledu na nonverbální komunikaci. Z těchto terapeutických návodů jsem vybírala jen věty (momenty), které jsem považovala za důležité a použila je jako iniciační procesy, pro přenesení do non-verbální taneční performance.

Pracovala jsem s profesionálními tanečníky, protože tanec je založen na non-verbální komunikaci a jejichvy jadřovacím prostředkem je pohyb. Jejich pohyby jsem zaznamenávala na více kamer z více úhlů, abych zachytila podstatné detaily a celky pohybů. Tanečníci na základě těchto asociací performovali tyto upravené “performanční náměty”. Pro tyto psychologické experimenty jsem pracovala s tanečníky, abych se vzdálila od konceptu “terapeut a pacient” a uplatnila přístup “režisér a performer”. Záznam z této performance jsem následně pomocí střihu kombinovala s dokumentárními obyčejnými civilními záběry na lidi na ulici, kde jsem zachycovala běžnou snadno přehlédnutelnou komunikaci a psychologii konkrétních osob. Záběry z ulice kombinuji se záznamem taneční performance a poukazuji tak k analogii s reálným životem. Některé záběry jsem záměrně zpomalovala abych poukázala na výrazy jednotlivých minimalistických gest. Pozorováním těchto reálných osob poukazuji zpět k psychologickému tématu (psychologii jednotlivých postav, běžnou non-verbální komunikaci). Spojením neosobní profesionální taneční performance a reálné dokumentární roviny vzniká propojený celek. Další důležitou složkou tohoto projektu je také zvuk, tedy přímý záznam ruchů tanečních pohybů. Zvuky, stejně tak jako gesta jsou důležitou součástí non-verbální komunikace. Z tohoto důvodu je zvuk zvýrazněn a došlo tak k intimnějšímu propojení záznamu akce. Pro uskutečnění tohoto projektu jsem si vytvořila malý filmový štáb. Spolupracovala jsem s dvěma kameramany, osvětlovačem a zvukařem.

Fabiana Mertová 2017

Setkání je také nezbytně tělesnou zkušeností. Jsme ve vztahu k prostoru, k jiným tělům atělesům; a například tanec můžeme chápat jako jistou, tělesnější a materiálnější, formu setkání. Alexandra Mertová prozkoumává právě možnosti pohybu, nebo doteku v mezilidském kontaktu. Její dvoukanálové video spojuje záznam z běžného kontaktu lidí na ulici s performancítanečníků. Prsty, dotek, ale také pohled a míjení, intimní i všední situace, gesta a expreseformují hutný povrch, skrze který se setkáváme.

#expressive

Václav Jánoščík 2017 kurátor, text k výstavě Ontologie setkání v Gamu a Dusseldorfu 2017/2018

Alexandra Fabiana Mertová prezentuje v rámci své diplomové práce 2-kanálové 6-ti minutové video ve smyčce z názvem Moments of Process. Video je složené ze záběru dvou tanečníku v prostředí blíže neurčeného ateliéru a dokumentárních záběrů anonymních skupinek lidí v prostředí města. Tanečníci, muž a žena mladšího středního věku reagují taneční improvizací na vybrané pasáže instrukcí pro provádění cvičení gestalt terapie.

Jednotlivé instrukce jsou zvýrazněny v knize, která je součástí diplomové práce. Ve videu nejsou konkrétní zadání zřejmá, vidíme pouze výslednou improvizaci, reakci na tato zadání. Celá taneční performance je vytvořená pro záznam, kamera se však akce nijak neučastní, zůstavá mimo neverbální dialog tanečníku a její pohled zůstává statický a průhledný. Záznam samotný je tedy jen prostředkem, sám na sebe nijak neupozorňuje, sám sebe netematizuje. Videa z pražských ulic jsou naproti tomu ve své vizualitě mnohem výraznější, jsou zřetelně snímána dlouhým objektivem s nízkou hloubkou ostrosti, jsou zpomalená a každé má výraznou atmosféru a promyšlenou barevnost. Videa zachycují běžné situace, drobná gesta, jednoduché pohyby. Vždy se jedná o napětí ve skupině několika lidí. Je zřejmé že se nejedná o připravené akce, ale spontánní neopakovatelné okamžiky zachycené šťastnou náhodou. Videa poskládaná za sebou působí velmi poeticky a abstraktně.

Hynek Alt, (úryvek z textu)

Dvoukanálová videoinstalce Moments of Process je vizuální esejí, snažící se v obecnější rovině pomocí nonverbální komunikace, gesta a dokumentárních záznamů zkoumat téma psychologie vztahů. Autorka čerpá ze svých předchozích prací, ve kterých vychází ze stejných inspiračních zdrojů a řeší podobná témata. Ta vždy zpracovává podle více či méně podobného schématu. Svůj záměr autorka uskutečňuje prostřednictvím vytvořených performačních situací, dokumentárně snímaných na jednu nebo více kamer. Toto schéma je již dobře patrné ve videoinstalaci Patterns z roku 2014. V další práci z minulého roku s názvem Sentence completions pak tématizuje nonverbální komunikaci, která – kromě verbální roviny – tvoří druhý nejsilnější výrazový prostředek zmiňované práce. Přestože Mertová vychází ze stejných inspiračních zdrojů, tj. hlavně z psychologické literatury věnované Gestalt terapii a pracuje s vlastními ověřenými postupy, její současná práce se od předchozích liší. Autorka myslím správně dospěla k určité obecnosti. Nezabývá se tolik subjektivním prožíváním jednotlivých situací, ale více se soustředí na obecnější rovinu a vizuální formu zpracování. Posunem je její rozhodnutí pracovat s profesionálními herci. Ti jednoznačně podpořili celkové vyznění této práce. Důležitou součástí instalace je i zvuková stopa, která pak opět v porovnání s předešlými pracemi zaznamenala posun a harmonizuje s celkovou vizualitou a obsahem instalace.

Jiří Thýn (úryvek z textu)

bottom of page