top of page

Heading 2

video-art

"Fabiana se zajímá o psychologii vztahů, gestalt terapii, neverbální komunikaci, performance, tanec a současné video. Každý z těchto pojmů se v její práci objevuje…."

Hynek Alt

"love song"

"love song"

Play Video

love song

Music: Tomáš Hrubiš
Video: Fabiana Mertová

2020, 9'45"


(cz) Kompozice vychází z mých terénních nahrávek vábení samečků cikád a žab a mileneckých rozhovorů páru krkavců. Nahrávky jsem různě deformoval, zpomaloval a jinak ohýbal až do špatné čitelnosti od původního zdroje. Přírodní zvuková clona, silné vibrace, kterým nerozumíme, zvuky namlouvání, které můžou být pro nezúčastněné iritující-to vše je zároveň svou intenzitou fascinující.
Člověk má tendenci mít nad vším kontrolu či moc, přisvojuje si jakýsi “božský zásah” a pomáhá si technologiemi, které přirozený řád přírody často deformují až k apokalyptickým důsledkům. “Lovesong” může evokovat páření strojů s přírodou-tedy dvou velkých fenoménů. Skladba je determinovaná lidským měřítkem. Délka tracku je tedy přizpůsobena době trvání průměrné lidské soulože (cca 10 min).
Tomáš Hrubiš
(en) The composition is based on my field recordings of the lure of male cicadas and frogs and on loving chatter of a pair of ravens. I distorted the recordings in various ways, slowed them down and bent them up to blurred readability from the original source. Natural sound curtain, strong vibrations that we do not understand, courtship sounds that can be irritating to the disinterested - all this is fascinating in its intensity.
Human being tends to have control and power over everything, they adopt some sort of "divine intervention" and assist themselves with technologies that often distort the natural order of nature to apocalyptic consequences. “Love song” can evoke the mating of machines with nature — two great phenomena. The composition is determined by human scale. The length of the track is adjusted to the duration of the average human intercourse (approximately 10 min).
Tomáš Hrubiš